Zorgconsulent Zuid  is een bureau voor professioneel mentorschap dat gevoerd wordt door Paul Delsing.
Het mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed in staat zijn om voor zichzelf zorgen. De mentor biedt  hulp, ondersteuning en bescherming bij het behartigen van persoonlijke zaken. De mentor wordt aangesteld door de kantonrechter.

Als zorgconsulent  begeleid ik  mensen die een hulpvraag hebben, bij grote en kleine zorginstellingen maar ook in de thuissituatie. De problematiek van de mensen die ik begeleid heb is zeer divers en de hulpvraag complex. Regelmatig ontbreekt het aan een sociaal netwerk of familie en zijn er alleen professionele zorgverleners aanwezig die de cliënt ondersteunen. Het is belangrijk dat er iemand is die beoordeelt of de cliënt een goede verzorging, begeleiding, behandeling of verpleging krijgt.

het werkgebied is regio Zuid Nederland

De kosten van het Mentorschap worden jaarlijks bepaald aan de hand van de richtlijnen van het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK). Denk aan:

  • jaarvergoeding
  • uurloon voor vooraf goedgekeurde extra werkzaamheden
  • eenmalige intake
  • regelen van een verhuizing
    De kosten worden maandelijks in rekening gebracht.

Als de cliënt niet over voldoende financiële middelen beschikt om de kosten te dragen wordt er een beroep gedaan op de bijzondere bijstand van de gemeente waar de cliënt staat ingeschreven in het bevolkingsregister. Bij overschrijding van het forfaitaire bedrag met 125% wordt een machtiging aangevraagd bij de kantonrechter.

De volgende formulieren kunnen van toepassing zijn bij het mentorschap
* Algemene voorwaarden “Zorgconsulent Zuid”
* Aanvraag formulier bewindvoering mentorschap
* Wijziging mentorschap
* Akkoordverklaring familie
* Inkomensverklaring voorvermindering griffiekosten

Klachtenformulier mentorschap klachtenregeling zorgconsulent mentorschap(download)